Зміни та доповнення до Положення про старосту

Дата: 06.04.2019 16:35
Кількість переглядів: 888

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 30 січня 2017 року №18                                        ІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве                                                                               

 

Про внесення змін та доповнень в

Положення  про старосту Коблівської

сільської ради

 

        Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» », частини першої статі 37 Закону України «Про нотаріат» ,підпункту 3 пункту 1 статі 4 та пункту 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,пунктів 3.2- 3.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію  актів цивільного стану, а також їх зберігання , п.11 розділу І інструкції з ведення по господарського обліку в сільських , селищних та міських радах , протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1.Внести доповнення в Положення про старосту   

затверджене 1 сесією сільської ради 8 скликання:

          -  п.1.2.3.Глави 1.2. – після слова « який » доповнити словом

« фактично »;

          -  після слова «вищу» доповнити словами «базова вища»;

          -  після слова «освіту» доповнити словами « має досвід роботи з членами громади чи в органах місцевого самоврядування на керівних       посадах» ;

          -  главу 2.1 розділу ІІ доповнити  пунктами:

          20) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного           законодавства);

          21) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених  

пунктом  2  статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію  

актів цивільного стану» та  зберігати бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до пунктів 3.2 – 3.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання  бланків  свідоцтв  про державну

реєстрацію  актів цивільного стану, а також їх зберігання.

               

         22) здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території  населених пунктів сільської ради, відповідно до їх повноважень.

     Дії, перелічені у пп. 20-22 розділу ІІ глави 2.1 цього положення, можуть вчинятися лише на території відповідного села, у яких особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішення  Коблівської сільської ради.

      та викласти у  новій редакції  зі змінами (додається).

 

         2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Коблівської  сільської ради.

 

         3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.М.Панич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток

до рішенням № 18

ІІІ сесії Коблівської

сільської ради 8 скликання

                                                                            від 30.01.2017 року

 

Положення

про старосту Коблівської сільської ради

 

Положення про старосту Коблівської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

 

Розділ І. Статус старости

Глава 1.1. Загальні положення

 

1.1.1. Староста села /сіл/ (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, селища, яке перебуває у складі Коблівської сільської ради.

 

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є  закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення.

 

1.1.3. Положення про старосту села /сіл/ Коблівської сільської ради затверджується рішенням сесії.

 

1.1.4. Перелік населених пунктів Коблівської сільської ради (сіл, ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії. В населеному пункті, який є адміністративним центром Коблівської сільської ради, посада старости не запроваджується.

 

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визначення його повноважень.

 

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Коблівської сільскої  ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

 

 

 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

 

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі  Коблівської  об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Коблівської сільської ради.

 

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Коблівської об’єднаної  територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села або селища), де проводяться такі вибори.

 

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, який фактично проживає на території громади та має вищу, базову вищу, має досвід роботи з членами громади чи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах.

 

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною  комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:

     "Я, ________ (прізвище, ім’я, по батькові)___________ усвідомлюючи свою    високу    відповідальність,    урочисто присягаю,  що буду вірно  служити  громаді  та  народові  України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки" .

 Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

 

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

 

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження

старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм розпорядженням призначає Коблівський сільський голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії  Коблівської сільської ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

 

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення, інші акти Коблівської сільської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Таке рішення Коблівською сільською радою приймає поіменним голосуванням 2/3  голосів від її загального складу.

 

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд  Коблівської сільської ради:

- Коблівський сільський голова;

- Постійні комісії Коблівської сільської ради;

- Виконавчий комітет Коблівської сільської ради;

 

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

 

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

 

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у виконавчих органах Коблівської сільської ради в плідній співпраці з депутатами сільської ради;

 

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Коблівської сільської ради та її виконавчих органів;

 

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

 

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села, сіл) виконавчих органів Коблівсьї сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

 

2.1.2. Староста також:

 

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території села /сіл/.;

 

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Коблівської сільської ради та цим Положенням.

 

2.1.3. Обов’язки старости:

 

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Коблівської сільської ради, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Коблівською сільською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,  громадою села /сіл/ та її членами.

 

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Коблівської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

 

3) погоджувати проекти рішень Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Коблівської сільської ради, розташованого на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської  ради;

 

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної  громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

 

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, програм соціально- економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Коблівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Коблівської сільської ради пропозиції з цих питань.

 

6) вести прийом членів громади згідно з Законом України «Про звернення громадян»;

 

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської  сільської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

 

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Коблівської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

 

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

 

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської  ради громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Коблівської сільської  територіальної громади правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

 

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської  ради;

 

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

 

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

 

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської  ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

 

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Коблівської сільської  ради, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) громади;

 

16) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом Коблівської сільської  ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, про свою роботу;

 

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;

 

18) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання);

 

19) виконувати поточні доручення Коблівської сільської  ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.

 

20) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного           законодавства);

 

21) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених  

пунктом  2  статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію  

актів цивільного стану» та  зберігати бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до пунктів 3.2 – 3.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання  бланків  свідоцтв  про державну

реєстрацію  актів цивільного стану, а також їх зберігання .

 

22) здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території  населених пунктів сільської ради, відповідно до їх повноважень.

     

      Дії, перелічені у пп. 20-22 розділу ІІ глави 2.1 цього положення, можуть вчинятися лише на території відповідного села, у яких особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішення  Коблівської сільської ради.

 

2.1.4. Староста має право:

 

1) офіційно представляти  громаду /села,сіл/, її членів в органах місцевого самоврядування Коблівської сільської  ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Коблівської сільської  ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної  громади;

 

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Коблівської сільської  ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Коблівської сільської  ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

 

 

3) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Коблівської сільської  ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади.

 

4) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, за дорученням сільської ради представляти інтереси громади в судових органах, опікунських органах та радах.

 

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Коблівської сільської  територіальної громади рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

 

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

 

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Коблівською сільською  радою або її виконавчим комітетом.

 

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Коблівської сільської  ради.

 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

 

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною  громадою села /сіл/.

 

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної  громади села /сіл/ .

 

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Коблівської сільської  ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

 

Глава 3.2. Відповідальність старости

 

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Коблівською сільською  радою та  громадою села /сіл/.

 

3.2.2. За наявності підстав, передбачених пунктом 1.2.5. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської  територіальної ради.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  В.М. Панич

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь