ПРОТОКОЛ № 30 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Коблівській сільській раді

Дата: 08.10.2020 16:44
Кількість переглядів: 503

ПРИСУТНI: С.А. Талоха, Т.А. Горгуленко, В.В. Чернега, Власюк, Р.В. Боднарь, I.A. Мангул, Г. Кепiн.

ЗАПРОШЕНI: С.А. Абуздiн.

Публікація в редакції..

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

  1. Про заходи щодо запобiгання поширенню гострої респiраторноi хвороби COVID-19 спричиненоi короновірусом SARS-CoV-2 на Коблівської ОТГ МиколаIвськоi областi.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю з цього питання,

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю взяти до вiдома.

2. Рекомендувати суб'єктам госпадарювання та керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй, шо здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї Коблiвськоi ОТГ Миколаiвськоi областi, з метою обмеження скупчення громадян в транспортi та на шляхах прямування на роботу/з роботи, запровадити по можливостi на перiод дiї карантину гнучкий режим робочого часу, який зокрема, передбачає рiзний час початку i закiнчення роботи, залежно вiд територiального розташування, специфiки виконання робiт чи надання послуг.

Строк: на час дii карантинних обмежень.

Вiдповiдальнi: вiддiл ЖКГ, благоустрою, охорони
навколишнього середовища, iнфраструктури,
мiстобулування, архiтектури та капiтального
булiвничтва; старости, вiддiл освiти, молодi та спорту.

3. Рекомендувати керiвникам загальноосвiтнiх навчальних закладiв:
3.1. На перiод дiТ карантину внести змiни ло графiкiв проведення навчальних
занять з метою встановлення рiзного часу початку i закiнчення занять для рiзних
категорiй учнiв.

Строк: на час дii карантинних обмежень.

Вiдповiдальнi: вiддiл ЖКГ, благоустрою, охоронинавколишнього середовиIца, iнфраструктури, мiстобулування, архiтектури та капiтального будівництва; старости, вiддiл освiти, молодi та спорту,
з.2, В загальноосвiтнiх навчаJIьних заклад&Х, у яких передбачено розмlщення
виборчих дiльниць пiд час проведення чергових виборiв депутатiв мiсцевих рад та
сiлъського голови на територiт отг, встановлювати для здобувачiв освiти необхiднi
навчаJIьнi канiкули або вихiднi днi,

Строк: на перiод проведення виборiв,

Вiдповiдальнi: вiддiл жкг, благоустрою, охорони навколишнього середовища, iнфраструктури, мiстобулування, архiтектури та капiтального булiвничтва; старости, вiддiл освiти, молодi та спорту,

4. У зв'язку з вкрай напруженою епiдемйною ситуацiсю iз захворюваностi на
KopoHaBipycнy iнфекuiю COVID-19 рекомендувати посадовим особам КоблiвськоТ
СiЛЬЬКОiЁТiiо""
проводити зустрiчi з органiзаторами масових захоДiВ З МеТОЮ
роз'яснення шодо неухилъного Дотримання фiзичнот дистанцiт мiж учасниками
таких заходiв та доведення до op.u"iruropiB заходiв, шо вони с вiдповiдальними за
дотриманням учасниками масових заходiв вiдповiдних санiтарних i
протиепiдемiчних заходiв;
4.2'ЗвернУтиУВаГУнанеДоПУш]еНняПроВеДенняМасоВихЗахоДlВНа
закрiплених адмiнiстративн"",.р",орiях dез дотримання вiдповiдних санiтарних i
.rроr".пiдемiчних заходiв. В разi виявлених порушень вносити на розгляд до
мiсцевих комiсiй з питань техногенно- екологiчноi безпеки i надзвичайних
ситуацiй питання шодо вжиття жорстких заходiв реагування до органiзаторiв таких
заходiв;
4.з. дктивiзувати проведення роз'яснювальнот роботи з населенням та
пiдлеглими працiвниками шодо необхiдностi дотримання карантинних заходiв,
соцiальноI дистанцiТ, необхiдностi перебування в громадських будинках i спорудах,
громадськомутранспор,","Ё;3;:#;;?,ffi ж"",#:т#;#"",
вiдповiдальнi: вiддiл жкг, благоустрою, охорони
навколишнъого середовища, iнфраструктури,
мiстобулування, архiтектури та капiтального
булiвничтва; старости,
4.4, Продовжити rро".дЪ"rr" iнформачiйно-роз'яснювальноi роботи серед
населення та з пiдлеглими працьниками щодо вая<ливостi дотримання
протиепiдемiчних заходiв, установлених для (зеленого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки
згiдно iз постановою кабiнету VliHicTpiB украiни вiд22 липня ,0_19 ryj:*:ii
<про встановлення карантину та запровадження посилених протиепlдемlчних
заходiв на територii iз значним поширенням гостроТ респiраторнот хвороби CovIDi9, спричиненоТ пЪроrruuiрусом SARS-CoV-2>> (зi змiнами);
4.5. Щотримуватися протиепiдемiчних обмежень на територiТ N4иколаiвськоТ
областi, установлених для (зеленого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки та перелбачених
рiшеннями регiоналъноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй при облдержалмiнiстраuii вiд З 1 липня 2020 року (протокол
J'927 пункт 2.з.) тавiд З l серпня 2О2О року (протокол JфЗ2 пункт З,З,);

4.6. дотримуватися рекомендацiй шодо органiзацiт та проведення протиепiдемiчних заходiв на перiод карантину у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби COVID-19 на територiї Миколаiвської областi, затверджених постановами міністра охорони здоров'я - Головного державного санiтарного лiкаря Украiни Ляшка В.К.

Строк: на час дii карантинних обмежень.

Вiдповiдальнi: вiддiл ЖКГ, благоустрою, охорони навколишнього середовища, iнфраструктури, мiстобудування, архiтектури та будiвничтва; старости. капiтального 2. Про визначення piBHiB епiдемiчноi небезпеки поширеннЯ гостроi респiраторноi хвороби covlD_l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 на територiт Коблiвськоi отг Миколаiвськот областi. заслухавши та обговоривши iнформацiю з цього питання, коМlсIя ВиРIШИЛА: 1. Iнформацiю взяти до вiдома. 2. Враховуючи рiшення позачергового засiдання Щержавноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 01 жовтня 2020 року (протокол JЕЗ4), вiдповiдно до якого територiТ м. Миколасва встановлений (помаранчевий>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки, на територiТ м. Вознесенська, Березанського', Веселинiвського, Вiтовського, Кривоозерського та Миколаiвського раЙонiв областi встановлений > piBeHb епiдемiчноТ небезпеки: 2.1. Додатково до протиепiдемiчних обмежень, установлених для (зеленого) рiвня епiдемiчноi небезпеки, заборонити на територiт Коблiвськоi отг Березанського району з 05 жовтня 2020 року: - дiяльнiсть хостелiв; - роботу пiсля 24-i та до 7-Т години суб'ектiв господарювання з надаНня послуГ громадсЬкогО харчуваннЯ беЗ органiзацiТ дозвiллЯ (pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочних, Тдалень, кафетерiiв, буфетiв тоtцо), крім дiяльностi з надання послуг громадського харчування iз здiйсненням адреснот доставки замовлень та замовлень на винос. Строк: на час дiТ карантинних обмежень, вiдповiдалънi: вiддiл жкг, благоустрою, охорони навколишнього середовиrца, iнфраструктури, мiстобулування, архiтектури та капiтального булiвничтва; старости.

5. Контроль за виконанням рiшення Koмicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй при Коблiвськiй сiльськiй Радi щодо цих питань покласти на заступника сiльського голови з питань жкг та благоустрою В'ячеслава В;rасюка.

Строк: на час дii карантинних обмежень.

Голова комісії, Коблiвський сiльський голова: Володимир Панич.

Секретар комісії: Світлана Талоха.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь