УКРАЇНА

Коблівська сільська рада

 Миколаївська область

Виконавчий комітет

 

 РІШЕННЯ

 

від  17.02.2021 року     №  15

 

Про затвердження Регламенту

служби у справах дітей 

Коблівської сільської ради

 

       Відповідно до статті 34, статті 54, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» та від 03.10.2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю», Закону України «Про забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Регламенту Коблівської сільської ради, Положення про службу у справах дітей комітету Коблівської сільської ради, з метою реалізації державної політики у сфері дотримання та захисту прав дітей на території  Коблівської сільської ради, заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей сільської ради Л.РАЙЛЯН, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Регламент служби у справах дітей Коблівської сільської ради   (додаток).

 

  1. Контроль за виконання даного рішення покласти на  члена виконавчого комітету В.КОЦА.

 

 

 Секретар сільської ради                                                             С.ТАЛОХА

                                  

 

                        

                              Додаток

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                             Коблівської сільської ради

                                                             від  17.02.2021 року № 15 

 

                                                                                                                                                             

РЕГЛАМЕНТ

служби у справах дітей  Коблівської сільської ради

Загальні положення

         Регламент служби у справах дітей Коблівської сільської ради (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності служби у справах дітей Коблівської сільської ради (далі – служба), зокрема, визначає організацію роботи служби, регулює порядок правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності служби, встановлює режим її роботи.

Служба у справах дітей підзвітна та підконтрольна Коблівській сільській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та сільському голові. Методичне керівництво діяльністю служби здійснює служба у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями виконавчого комітету та сесій Коблівської сільської ради, розпорядженнями Коблівського сільського голови, а також Положенням про службу у справах дітей виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

Розгляд в службі питань, що належать до її компетенції та повноважень, здійснюється начальником служби та спеціалістом, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і комісіями.
       Робота служби є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до конфіденційної інформації.

     Служба інформує громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

    Служба може залучати до підготовки й розгляду питань, що належать до її компетенції представників інших структурних підрозділів органу опіки та піклування, громадські й благодійні організації.

    Розподіл обов'язків між працівниками служби проводить начальник не пізніше одного місяця з дня призначення їх на посаду з визначенням їх функцій і повноважень.

   Начальник служби визначає також порядок заміщення начальника служби, інших спеціалістів у разі їх відсутності.

 

Планування роботи та звітність служби

   Планування роботи служби здійснюється з метою узгодженої діяльності служби.
    Основна діяльність служби проводиться за річними, квартальними та місячними планами, які затверджуються начальником служби.

     Плани роботи формуються за пропозиціями начальника служби та спеціаліста служби. Пропозиції до плану роботи подаються начальнику служби, для узагальнення річного плану - не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного року; місячного - не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного місяця.

    Загальний контроль щодо виконання плану роботи служби у справах дітей та аналіз його виконання забезпечує начальник служби.

    Плани роботи служби повинні передбачати заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, обласних органів виконавчої влади, доручень Прем'єр-міністра України, сільського голови, державних і регіональних програм.

 

Функції та організація роботи служби

     Відповідно до визначених завдань:

- готує проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, висновки органу опіки та піклування й інші документи, передбачені чинним законодавством;

- готує аналітичні, інформаційні, методичні та довідкові матеріали, а також розпорядчі документи з організаційних, кадрових та інших питань;

- веде загальне діловодство та контроль за проходженням вхідної та вихідної документації;

- організовує особистий прийом громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених в них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження;

- організовує прийом-передачу інформації засобами електронного зв'язку;

- забезпечує висвітлення діяльності служби в місцевих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті сільської ради, в соціальних мережах;

- забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці в адміністративному приміщенні служби;

- виконує відповідно до цього регламенту інші функції.

     Організація роботи служби здійснюється відповідно до цього регламенту, правил внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб виконавчого комітету Коблівської сільської ради та положення, що затверджується рішенням сільської ради.

 

Організація роботи з документами

    Організація роботи з документами в службі здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства.

    Організація діловодства в службі забезпечується працівниками та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

     Кореспонденція, що надходить до служби, реєструється в день її надходження спеціалістом служби. Документи подаються на розгляд начальника служби в день їх надходження, а термінові - негайно.

     Начальник служби за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис.

    Розглянуті начальником служби документи, які мають контрольні терміни, беруться на контроль і повертаються до виконавця.

    Проекти відповідей, підготовлені виконавцями, подаються на розгляд та підпис начальника.

    Підписані начальником виконані документи передаються виконавцям для реєстрації і направлення до адресата.

     Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням начальника служби відповідальними працівниками служби, а також за ініціативою працівника та за погодженням із начальником.

    Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення і термінів виконання несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.

     Контроль за своєчасним виконанням документів здійснює начальник служби.

    Служба має гербову печатку встановленого зразка, виготовлення якої замовляється у визначеному порядку.

     Гербовою печаткою служби засвідчуються підписи начальника служби.

     У службі також використовується відповідні штампи.

    Розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг в службі організовується відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Розгляд звернень громадян та особистий прийом громадян здійснюють всі працівники служби.

    Заяви, звернення громадян з основної діяльності служби у справах дітей, прийняті спеціалістами під час особистого прийому, надаються в той же день начальнику служби на розгляд, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові спеціаліста, який прийняв заяву, звернення.

   Заяви з питань встановлення опіки, піклування, влаштування дітей в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини, участь одного з батьків у вихованні дитини, позбавлення батьківських прав, відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав, про поновлення у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відчуження майна дитини, реєструються працівниками у відповідних журналах згідно з номенклатурою справ після накладення резолюції начальником.

     Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються начальником служби, який дає доручення спеціалісту служби щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства.

    Результати розгляду звернень доповідаються начальнику служби.

   Якщо питання, порушені в одержаному службою зверненні, не входять до її повноважень, воно пересилається за належністю.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи служби

   Служба у справах дітей здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини, яка є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Коблівської сільської ради та формує відповідну документацію (протоколи, витяги).


Порядок підготовки та проведення нарад, комісій

   З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції служби, начальником служби проводяться відповідні наради.

  Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними начальником служби.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 С.ТАЛОХА